Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Firmy ZDENĚK ČÍTEK REPROPLAST KLADNO
Lidických žen 1840, 27202 Kladno
IČ:12252042

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.reproplast.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, viz. Hlava II, Díl 4 a Díl 5 zákona č. 89/2012Sb (Občanský zákoník) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.reproplast.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na obchodní podmínky je kupující dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi seznámit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

 

2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v cenách s DPH, včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5. Po odeslání objednávky je systémem automaticky zasláno potvrzení o zaevidování objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatickou informací pro Kupujícího, že Prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za uzavření kupní smlouvy. Po zpracování objednávky Prodávajícím obdrží Kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky
4.1. Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny i s DPH a to pro množství jednoho kusu a případně i pro vyšší množství. Uvedené ceny platí pro platbu v hotovosti, dobírkou nebo bankovním převodem před dodáním zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zdeněk Čítek ul.Lidických žen 1840 27202 Kladno - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; - bezhotovostně před odesláním zboží, převodem na účet prodávajícího č. 265748567/0300 (dále jen „účet prodávajícího“);

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle doby splatnosti, uvedené na Výzvě k platbě resp. Daňovém dokladu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu nejpozději po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně .

 

5. Přeprava a dodání zboží
5.1. Dodávka předmětu plnění bude dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, případně dle dohody Prodávajícího s Kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu-daňový doklad a návod na používání výrobku v českém jazyce.

5.2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny v procesu objednávky.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. 4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.4.5. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na svých prodejnách KASAHOUSE v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. 4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. V případě, že je způsob

dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s doručováním zboží a prodávající je rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

5. Přeprava a dodání zboží 5.1. Dodávka předmětu plnění bude dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, případně dle dohody Prodávajícího s Kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu-daňový doklad v českém jazyce.

5.2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny v procesu objednávky.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

5.4. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány 6. Odstoupení od kupní smlouvy

 

6. Storno objednávky
6.1. Storno objednávky kupujícím – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na kontaktní tel. a email Prodávajícího.

6.2. Kupující-spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené distančním způsobem (na dálku), do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.3. Kupující zašle nebo předá prodávacímu odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, uvedenou ve webovém rozhraní. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal nebo dle dohody s kupujícím, pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

6.6. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.7. Je-li společně se zboží poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka
7.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží (záruka), tato doba může však být prodávajícím stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky a toto uvede na faktuře ke zboží.

7.2. V souladu s § 2104 OZ kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.4. Záruční doba uvedená v bodě 7.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli může být v kupní smlouvě poskytnuta kratší doba pro uplatnění práv z vady.

7.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.6. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující neprodleně po zjištění vady, aby bylo zabráněno dalším škodám na věci a to u prodávajícího na adrese Úhlová 796, 14800 Praha 4 buď osobně nebo zasláním reklamovaného zboží na uvedenou adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.10. Při uplatnění reklamace je doporučeno dodat spolu s reklamovaným zbožím i kopie nabývacích dokladů vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při

uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě pojištěné zásilky nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato).

7.11. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, nejdéle však do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Způsob řešení uplatněné reklamace bude vycházet ze zákonného požadavku zvoleného kupujícím podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. Pokud není kupujícím zvolen požadavek na způsob vyřízení, případně nebude-li mít požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě bude kupující o způsobu řešení informován.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.12. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv

naprovoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Z tohoto důvodu nejsou poskytována třetím osobám s výjimkou platebního styku nebo distribuce zboží a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží či peněžních prostředků kupujícímu.

9.3. Používáním tohoto internetového obchodu Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o Kupujícím a jeho nákupech za výše stanovených podmínek. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Pokud si nadále Kupující nebude přát tyto informace zasílat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit odesláním emailu s předmětem "Nechceme nabídky" na emailovou adresu Prodávajícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.2) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Doručování
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Velkoobchodní prodej Kupujícímu mohou být při splnění objemových nebo obratových podmínek poskytnuty

velkoobchodní ceny (v ceníku na telefonický dotaz). Pokud je zboží určeno pro další prodej, musí být kupujícím nabízeno za vyšší cenu, než je základní prodejní cena Prodávajícího.

 

12. Záverečná ustanovení
12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 .

V Kladně dne 1.1.2014

 

Platební a dodací podmínky eShopu:

1. Hlavní zásady
a) Těmito dodacími podmínkami jsou upraveny vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem vznikající dle dohody smluvních stran použitím prostředků komunikace na dálku.

 

b) Před nákupem je zákazník povinen seznámit se s těmito nákupními a dodacími podmínkami i s reklamačním řádem.

c) Cena za zboží je uvedena  včetně DPH, neobsahuje přepravné a balné.

d) V případě potřeby (potvrzení objednávky, zasílání novinek apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

 

2. Podmínky dodání, lhůty expedice
Z boží je dodáno zákazníkovi přepravní službou České pošty (změna dopravce je vyhrazena) a to dobírkou . Dále lze zboží osobně vyzvednout přímo na prodejně  Kralupská 3 Kladno Dříň 20703 od 8hod.-14.30hod. Případně
ul. Lidických žen 1840 27202 Kladno od 8hod.-16.hod.

 

Standardně expedujeme zboží do 2-5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky + doba přepravy je 1-2 dny. Pokud zboží není na skladě, vyrozumíme klienta e-mailem s udáním předpokládaného termínu dodání zboží. Klient buď s náhradním termínem souhlasí nebo může bez jakýchkoliv sankcí objednávku zrušit.

Zákazník je povinen při převzetí zboží provést kontrolu dodávky, zda není zboží dopravou poškozené. V případě poškození zboží musí s doručovatelem ihned sepsat protokol o poškození dodávky. Přepravní služby však u zboží se sklem reklamece nechtějí uznat, proto nemůžeme za úspěšnost reklamece ručit.

Jestliže si objednáte více druhů zboží s různými lhůtami expedice jako jednu objednávku, platí pro vyřízení celé objednávky lhůta nejdelší. Při platbě dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po objednání.

Při zasílání zboží prostřednictvím České pošty běžným balíkem se orientační lhůta doručení zásilky do domu rovná lhůtě expedice plus tři pracovní dny, při zasílání obchodním balíkem lhůtě expedice plus jeden až dva pracovní dny. Zboží doručujeme zejména na území České republiky. Při zásilkách do zahraničí je nutná individuální dohoda.
Za případné nedostatky ve službách poskytovaných jednotlivými dopravci neneseme odpovědnost.

3. Platba za zboží
Je-li zboží zasíláno poštovní dobírkou nebo přepravní službou s dobírkou, platí zákazník cenu zboží při jeho převzetí.

V ceně zboží není zahrnuto dopravné a balné.  Při osobním odběru v prodejně je cena 0 Kč, při zaslání balíkem Českou poštou je cena 120 Kč s DPH.
Balíky nestandardních rozměrů (např.: kotlík PÁRTY, klimatizační buňka, EUROstěrka 110cm) zasíláme pouze službou GLS v ceně 120Kč vč. DPH / 1 bal.

Poštovné do zahraničí je stanoveno dle platného sazebníku České pošty.

Případné dotazy rádi odpovíme na čísle 312 681 565, 724 952 015 .

Společně se zbožím zákazník obdrží daňový doklad případně záruční list. Tyto doklady je zákazník povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.

4. Právo vrácení zboží
Zákazník má právo, v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím, toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např.České poště) nebo přímo u dodavatele, nepoškozené a v originálním balení.

Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz výše).

V případě vrácení zboží musí být vrácené zboží v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté a musí obsahovat veškeré dodací doklady (dodací list, záruční list, doklad o zaplacení). V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno, případně si vyhrazujeme právo požadovat po zákazníkovi přiměřenou náhradu za případné poškození, znehodnocení, či nekompletnost vráceného zboží.

5. Reklamační řád
Na každé zboží se vztahuje 24 měsíční zákonná záruční lhůta, není-li výrobcem poskytnuta záruční doba delší. U zboží, kde je to nezbytné, vystavíme záruční list, který zákazník obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje zákazník původ zboží fakturou nebo dodacím listem. Pro tyto účely je zákazník povinen si tento doklad alespoň po dobu záruční lhůty schovat.

Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Zákazník je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré případné vady. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží i dodávky, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí. Zákazník musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu nebo dodací list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Zákazník při uplatňování reklamace zašle písemně popis závady:
- e-mailem: reproplast@volny.cz
- faxem: +420-312 681 566
- nebo poštou na adresu provozovatele:

Zděnek Čítek - REPROPLAST
Lidických žen 1840, Kladno
272 02

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.Lhůta se prodlužuje o dobu přepravy nebo zaslání do servisu. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Zákazník v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
- dodání chybějícího zboží
- dodání náhradního zboží i za zboží vadné
- oprava vady
- přiměřenou slevu z kupní ceny

6. Ochrana osobních údajů
O sobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

7. Kontakt na provozovatele
Provozovatelem http://www.reproplast.cz/ je firma:

Zděnek Čítek - REPROPLAST
Lidických žen 1840, Kladno
272 02


IČO: 12252042
DIČ: CZ460319074

Telefon : +420-312 681 565
Fax : +420-312 681 566
Email :  reproplast@volny.cz